คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรบุคคล
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรบุคคล
รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม)
รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่มิใช่กรรมการสภาวิชาการ)
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่มิใช่กรรมการสภาวิชาการ)
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
(ศาสตราจารย์ประจำ)
กรรมการ

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข)
กรรมการ

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย)
กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์)
กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)
กรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก)
กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ)
กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
(ดร.มนัญญา ศรีวิโรจน์)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ
กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
(นางพจวรรณ ประภาพรสุข)
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

  1. กำหนดนโบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  2. กำกับและดูแลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
  4. แต่งตั้งบุคคล คณะกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  5. กำกับ ดูแลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
  6. รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลเพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง