คู่มือการประกันคุณภาพ

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2563 - 2566

เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชา และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

คู่มือ Asean University Network Quality Assurance : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0

เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ประเด็นในการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 และ 2558

เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร